Vedtekter for Sameiet Korsgata 16

Vedtatt på ekstraordinært sameiermøte 7. april 2014

Vedtatt 10.06.1986 i konstituerende generalforsamling og justert på sameiermøtene den 22. mars 2006, 17. mars 2010 og 26. april 2011, samt ekstraord. sameiermøte 7. april 2014.

§ 1. NAVN

Sameiets navn er: SAMEIET KORSGATA 16

§ 2. FORMÅL

Sameiet har til formål å drive et Grendehus for beboerne i Stolmakergata Borettslag, Korsgata Borettslag og Borettslaget Korsgata 22. Sameiet skal forestå driften av Grendehuset direkte eller ved utleie til andre.

§ 3. EIERFORHOLD / OPPLØSNING

Sameiet eies av Stolmakergata Borettslag, Korsgata Borettslag og Borettslaget Korsgata 22 med ulike parter, fordelt som følger:

Stolmakergata Borettslag eierandel 47,25 %

Korsgata Borettslag eierandel 49,55 %

Borettslaget Korsgata 22 eierandel 3,21 %

Ved oppløsning av sameiet har Korsgata Borettslag forkjøpsrett til eiendommen etter takst.

Det er adgang til å ta opp flere medlemmer i Sameiet. For opptak av nye eiere, kreves det 2/3 flertall blant

§ 4 SAMEIERMØTET

Sameiermøtet er sameiets øverste organ.

Sameiermøtet består av representanter for styrene i de enkelte eierborettslagene. I sameiermøtet har eierne 1 stemme for hver påbegynte 10 % av andelene, slik at Stolmakergata borettslag og Korsgata borettslag har 5 stemmer hver, eiere som eier under 10 % av andelene har 1 stemme.

Kan ikke Stolmakergata borettslag eller Korsgata borettslag møte med 5 representanter for styret, kan disse borettslagene likevel avgi 5 stemmer dersom en eller flere av de frammøtte kan framlegge stemmefullmakt.

Sameiermøtet behandler sameiets årsregnskap, budsjett og fastsetter honorar til styret og andre så fremt styret ikke har fått fullmakt til å fastsette honorar for andre. Vedtak om større utgifter som overstiger vedtatt budsjett samt opptak av lån med pant i sameiet kan bare skje ved vedtak på sameiermøte.

Fordeling av utgifter og inntekter på andelseierne kan bare skje med 2/3 flertall på sameiermøte og skal foregå etter størrelsen av hver eierpart ifølge vedtektene.

§ 5. STYRET

Mellom sameiermøtene ledes sameiet av et styre som skal bestå av to representanter oppnevnt av Stolmakergata borettslag, to representanter oppnevnt av Korsgata borettslag og en representant for hver av øvrige eiere, nevnt i § 3.

Representantene oppnevnes for hvert år.

Sameiestyret velger innen sin midte leder og nestleder.

Sameiestyret forpliktes av lederen (nestlederen) og en styrerepresentant (vararepresentant) i fellesskap. Representantene skal være fra ulike borettslag.

Styret utarbeider budsjett for hvert år, foretar anskaffelser og vedlikehold. Utgifter skal så vidt mulig dekkes av sameiets disponible midler og inntekter skal overføres til sameiets drifts- og vedlikeholdsfond.

I styret har hver styrerepresentant én stemme. Alle beslutninger avgjøres med simpelt flertall. I tilfelle av stemmelikhet, avgjøres saken av lederen. Lederen innkaller til styremøte. For øvrig skal styremøte holdes hvis en av styrerepresentantene krever det. Styret har rett til å ansette eller si opp forretningsfører eller annet personell for drift av

§ 6 ENDRING AV VEDTEKTER

Endring av vedtektene kan bare skje med 2/3 flertall på sameiermøte.

§ 7 LOV OM SAMEIE

For forhold som ikke er omtalt foran, gjelder bestemmelsene i Lov om sameie av 18. juni 1965 nr 6, så langt det passer.

— ooo0ooo —